Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů | BIONIK Stapro Group s.r.o. Zásady ochrany osobních údajů – Bionik

Zásady ochrany osobních údajů

Jméno a kontaktní údaje společnosti:

Společnosti BIONIK Stapro Group s.r.o., IČ 02040638, se sídlem Pardubice, Pardubice-Staré Město, Pernštýnské náměstí 51, PSČ 530 02 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 32600 Adresa elektronické pošty: bionik@bionik.cz, tel.: +420 466 303 139, Internetová adresa: www.bionik.cz (dále jen Správce),

tímto jako Správce osobních údajů Vás jako uživatele webových stránek Společnosti informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí a osobních údajů naší Společností, které jsou vedeny v souladu a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen Zákon) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení).

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. Jaké Vaše osobní údaje může naše Společnost s Vaším souhlasem zpracovávat;

2. Za jakými účely a jakým způsobem bude naše Společnost Vaše osobní údaje zpracovávat;

3. Komu mohou být Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem naší Společností předány;

4. Po jakou dobu bude naše Společnost Vaše osobní údaje zpracovávat a

5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě potřeby vysvětlení kterékoliv část textu, můžete se na nás písemně kdykoliv obrátit na výše uvedené kontaktní e-mailové adrese.

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 18 let. Osobní údaje osob mladších 18 let nezpracováváme s výjimkou případů, kdy jsou osoby mladší 18 let zastoupeni při právním jednání svým zákonem nebo rozhodnutím soudu stanoveným zástupcem.

Rozsah zpracování osobních údajů

Pokud nás kontaktujete za účelem nákupu zboží anebo poskytnutí služeb naší Společností, budete požádáni o vyplnění údajů za účelem realizace obchodu a dodávky předmětu obchodu anebo služby, údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení, titul, případně obchodní firma,

c) adresa bydliště nebo sídla anebo doručovací adresa,

d) datum narození, rodné číslo,

e) identifikační a daňové identifikační číslo, jiné účetní a fakturační údaje, pokud zboží nakupováno

do majetku podnikatele,

f) číslo bankovního účtu,

e) telefonní číslo,

f) e-mailová adresa.

Účel zpracování

pÚdaje, které nám poskytnete, použijeme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely přípravy smluvního zajištění a plnění našich povinností plynoucích z obchodních smluv na dodávky anebo služby, včetně reklamačního řízení a řešení práv z odpovědnosti za vady prodané věci.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme pouze s Vaším výslovným dobrovolným a písemným souhlasem vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali tzv. Obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o akcích anebo nových lokalitách výstavby anebo službách naší Společnosti, které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Udělení souhlasu k užití osobních údajů k zasílání Obchodních sdělení není nezbytné a není podmínkou pro uzavření obchodní smlouvy.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smluv na poskytování služeb anebo dodávek a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí bude příčinou nemožnosti přípravy smluvního zajištění a neuzavření odpovídajících smluv anebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné smluvní vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na výše uvedenou kontaktní adresu elektronické pošty, nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi Obchodní sdělení naší Společnosti.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako Správce zpracovávat naše Společnost a rovněž naše Společnost bude připravovat smluvní zajištění. Vaše osobní údaje může Společnost za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro Společnost provedli jejich zpracování.

Osobní údaje mohou být předány (zpřístupněny) ke zpracování subdodavateli, který pro naši Společnost zajišťuje odpovídající služby (správa IT a webových stránek, právní služby, služby daňového poradce, služby auditora), dále jen Zpracovatel, viz seznam Zpracovatelů a Obchodních partnerů uvedený na webových stránkách naší Společnosti nebo sdělený Vám k Vašemu dotazu. Obchodní partneři a subdodavatelé spolupracující s naší Společností se v průběhu času mohou měnit, proto doporučujeme sledovat jejich seznam uvedený na internetových stránkách Společnosti.

Zpracovatelé jsou zavázání k dodržování Nařízení i Zákona a mají stejné povinnosti ve smyslu ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu, po kterou Vám bude poskytovat služby či plnit závazky ze smluv, včetně záruk za poskytované plnění, a dále po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejpozději na dobu 20 let.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte zejména následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování; a

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže pro bližší informaci o jejich obsahu objasněna.

Veškerá Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese naší Společnosti uvedené shora.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení naší Společnosti, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude naše Společnost zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může naše Společnost požadovat náhradu administrativních nákladů ve výši 50,- Kč.

Právo na opravu znamená, že kdykoliv můžete požádat naši Společnost o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že Společnost je povinna vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud naše Společnost nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musí omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které naše Společnost zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

________________________________

BIONIK Stapro Group s.r.o.

Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti