Všeobecné obchodní podmínky BIONIK Stapro Group s.r.o. 2014 Všeobecné obchodní podmínky BIONIK Stapro Group s.r.o. 2014 | BIONIK Stapro Group s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky BIONIK Stapro Group s.r.o. 2014 – Bionik

Všeobecné obchodní podmínky BIONIK Stapro Group s.r.o. 2014

Společnost BIONIK Stapro Group s.r.o., se sídlem Pardubice, Pardubice – Staré Město, Pernštýnské náměstí 51, PSČ 530 02, Česká republika,  IČ: 02040638, DIČ: CZ699004728, společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32600, zápis ke dni 1. 9. 2013, dále v textu jen Společnost, předkládá následující všeobecné obchodní podmínky obchodních případů (dále jen VOP) vytvořené v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen ObčZ):

1. Závaznost

VOP jsou veřejně přístupné na webových stránkách Společnosti. VOP platí pro všechny obchodní případy Společnosti (dále jen Smlouvy), tvoří nedílnou součást každé Smlouvy uzavřené se Společností a platí, pokud konkrétní Smlouvou nebo její přílohou není výslovně sjednáno jinak. Ujednání ve Smlouvě nebo příloze Smlouvy má přednost před VOP, teprve po VOP, pokud v nich není ujednáno jinak, nastupují obchodní zvyklosti smluvních stran.  Kupující uzavřením Smlouvy nebo ve své písemné objednávce musí potvrdit znalost VOP a jejich závaznost.

Jakékoliv obchodní podmínky kupujícího nejsou pro Společnost závazné, pokud nebudou výslovně písemně Společností odsouhlaseny a nestanou se součástí Smlouvy.

2. Nabídky, vznik a obsah Smlouvy

a. Nabídky Společnosti, pokud nejsou výslovně označeny jako návrh Smlouvy, nejsou návrhem na uzavření Smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. ObčZ. Rovněž tak katalogy Společnosti, reklamy a jiné propagační materiály nejsou návrhem Smlouvy. Společnost upřednostňuje písemnou formu pro uzavření Smlouvy, a to na základě návrhu Smlouvy a jednáním o jejím obsahu. Smlouva je uzavřena až úplnou dohodou o jejím obsahu. Smlouva je uzavřena i přijetím objednávky kupujícího Společností v akceptační lhůtě 15 dnů od doručení objednávky.  Společnost je oprávněna akceptovat objednávku i pouze do části objednaného plnění (dále jen Zboží), je však povinna se vyjádřit bez zbytečného odkladu i k možnostem dodávky zbývajícího Zboží. Společnost je povinna odevzdat Zboží v době přiměřené vzhledem k předmětu plnění a výrobci, jinak v termínu sjednaném smluvními stranami.

b. Společnost se zavazuje odevzdat kupujícímu Zboží v druhu a množství sjednaném dle bodu 2. a. a kupující se zavazuje Zboží převzít a uhradit za ně sjednanou kupní cenu. Pokud není kupní cena výslovně mezi smluvními stranami sjednána, pak je kupní cenou cena uvedená u dodaného Zboží v ceníku Společnosti. Zboží je označováno, specifikováno, objednáváno a dodáváno dle čísel výrobků=objednacích čísel uvedených v katalozích a cenících Společnosti, či dle písemné dohody.

c. Společnost vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu se směrnicí Rady 93/42/EHS týkající se zdravotnických prostředků, jsou označeny značkou shody CE. Jakost a provedení Zboží odpovídá obvyklému účelu Zboží, jakož i požadavkům obecně závazných právních předpisů EÚ, a případně výslovné písemné dohodě smluvních stran. Za soulad se závaznými právními předpisy v zemi dovozu odpovídá kupující. Vyobrazení Zboží v katalozích a prospektech nebo jiných reklamních materiálech Společnosti není závazné a nemusí přesně odpovídat dodanému Zboží. Společnost si vyhrazuje právo přestat dodávat, měnit či doplňovat jednotlivé Zboží s ohledem na technický vývoj a poptávku na trhu.

d. Zboží je dodáváno v sadách, balení a obalech v obvyklém provedení dle obvyklých zvyklostí s ohledem na účel jeho použití a ochranu před poškozením při dopravě.

e. Zboží je značeno obchodním jménem (firmou) a ochrannou známkou Společnosti (případně výrobce).

3. Dodací termíny Zboží

a. Zboží je dodáváno v přiměřených lhůtách s ohledem na místo výroby a výrobní podmínky výrobce a možnosti Společnosti. Pokud není uvedeno jinak, kostní implantáty a hřebování je dodáváno do 24 hodin, ostatní Zboží do 6 týdnů od potvrzení objednávky Společností nebo uzavření písemné Smlouvy. Jiné dodací lhůty budou sjednávány v písemné Smlouvě. Dodací lhůta se prodlužuje o dobu, během které byl kupující ve zpoždění se splněním povinnosti podmiňující dodávku Zboží. Dílčí dodávky jsou dovoleny. Při prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu účtujícího sjednanou kupní cenu Zboží má Společnost právo pozastavit další dodávky Zboží do doby zaplacení, aniž by se tak dostala do prodlení s dodávkou Zboží. Případy mimořádných nebo nepředvídatelných nebo nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Společnosti, týkajících se osobních poměrů Společnosti a/nebo poměrů mimo Společnost, např. i poměrů výrobce Zboží, zprostí Společnost závazků ze Smluv k dodání Zboží i odpovědnosti za případnou škodu. Společnost je povinna o vniku překážky informovat kupujícího jakmile se o ní dozví, pokud nejde o překážku obecně veřejnosti známou ze sdělovacích prostředků. Pokud jde o krátkodobou překážku v poměrech Společnosti nebo výrobce zboží je Společnost oprávněna na základě svého sdělení kupujícímu přiměřeně překážce prodloužit dodací lhůty, překážka trvající déle než čtyři týdny je důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy jakoukoliv smluvní stranou bez nároku na náhradu škody.

b. Zboží je dodáno jeho odevzdáním kupujícímu nebo jeho zástupci nebo prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího do jeho sídla, či jiného místa plnění podle Smlouvy. O odevzdání a převzetí Zboží kupujícím (prvním dopravcem) bude potvrzen dodací list (Dodací list). Pokud kupující (první dopravce) nepotvrdí Dodací list, je povinnost Společnosti dodat Zboží splněna okamžikem, kdy Společnost umožní kupujícímu (prvnímu dopravci) se Zbožím nakládat. Dodáním Zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na Zboží. Doprava Zboží je na náklady a odpovědnost kupujícího. Pojištění Zboží se sjednává jen k objednávce a na náklady kupujícího. Pro výklad dodacích klauzulí užitých ve Smlouvě platí mezinárodní vykládací pravidla INCOTERMS 2000.

c. Se Zbožím je mimo přepravních dokladů dodáván Dodací list k identifikaci Zboží a jeho převzetí kupujícím a případné další dohodnuté či předepsané doklady, které se ke Zboží vztahují. Kupující potvrzením Dodacího listu potvrzuje převzetí Zboží v množství a sortimentu.

d. Společnost si vyhrazuje právo u dodávky Zboží – zdravotnických prostředků – s kupujícím současně s uzavřením Smlouvy na plnění uzavřít zvláštní smlouvu ke splnění požadavků směrnice Rady 93/42/EHS.

4. Kupní cena, platební podmínky

a. Veškeré ceny se rozumějí netto ze sídla Společnosti. Pokud není kupní cena výslovně sjednána, pak je kupní cenou cena uvedená u dodaného Zboží v ceníku Společnosti. Cenu obalu, balné, pojištění, dopravu a jiné náklady hradí kupující nad sjednanou kupní cenu.

b. Společnosti vzniká právo na zaplacení kupní ceny okamžikem dodání Zboží, kupní cena je Společností účtována kupujícímu daňovým dokladem vystaveným současně s odesláním (dodáním) Zboží kupujícímu, není-li sjednána zálohová platba na kupní cenu či platba na kupní cenu předem. Kupující je povinen uhradit kupní cenu na účet Společnosti uvedený na daňovém dokladu. Daňové doklady jsou splatné 30 dnů ode dne vystavení, Společnost odesílá daňové doklady nejpozději následující pracovní den po jejich vystavení. Ke splnění povinnosti zaplatit jakéhokoliv peněžitého plnění dochází připsáním bezhotovostního plnění na účet Společnosti nebo hotovostní platbou do pokladny Společnosti. Jakékoliv poplatky spojené s placením jakéhokoliv peněžního plnění kupujícího i poplatky spojené s dodáním a převzetím Zboží jdou k tíži kupujícího. Kupující není oprávněn započítat jakoukoliv svoji pohledávku proti pohledávce Společnosti. Má-li být kupní cena hrazena dílčími platbami, má nezaplacení dílčí platby za následek splatnost celé kupní ceny. Platby kupujícího budou započítávány nejdříve na příslušenství jeho nejstaršího dluhu, poté na jistinu jeho nejstarší dluhu u Společnosti. Při prodlení kupujícího se splněním peněžitého závazku vzniká Společnosti nárok na zákonem stanovený úrok z prodlení platný k prvnímu dni prodlení. Promlčecí doba každého peněžitého závazku se sjednává v délce 5 let.

5. Výhrada vlastnictví ke Zboží

Zboží zůstává ve vlastnictví Společnosti do okamžiku zaplacení kupní ceny v plné její sjednané výši. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dodáním Zboží.

6. Záruka za jakost, reklamace

Společnost poskytuje na dodané Zboží záruku v délce 24 kalendářních měsíců od dodání Zboží. Po tuto dobu Společnost garantuje, že Zboží bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené nebo jinak obvyklé vlastnosti, s výjimkou běžného opotřebení Zboží v důsledku jeho užívání.  Reklamace kupujícího musí být uplatněny u Společnosti písemně, u zjevných vad Zboží ve lhůtě deseti kalendářních dnů od dodání Zboží kupujícímu, v případě dodání prvnímu přepravci ve lhůtě deseti kalendářních dnů od převzetí Zboží kupujícím. Ostatní vady Zboží je kupující povinen uplatnit písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby. K reklamaci je nutno přiložit Zboží s popisem vady nebo jejího projevu a způsobu použití v době vzniku vady. Oprávněné reklamace jsou řešeny dle rozhodnutí Společnosti, přednostně opravou či výměnou vadného Zboží, nedohodnou-li se strany písemně jinak, pokud nelze vadu odstranit ani dodat náhradní Zboží, je Společnost povinna poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud nebude přiměřená sleva z kupní cena poskytnuta ani do 60 dnů od rozhodnutí o přiměřené slevě, je kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemohl kupující užívat Zboží pro reklamované vady, za které odpovídá Společnost. Změny konstrukce nebo provedení Společnosti, které nemají vliv na funkčnost a hodnotu objednaného Zboží a přislíbenou vlastnost, zůstávají vyhrazeny a neopravňují k reklamaci. Společnost neodpovídá za vady Zboží způsobené bez jejího zavinění po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnějšími okolnostmi nebo událostmi, zejména dopravou Zboží, nevhodným či neodborným skladováním či použitím Zboží, jakož i v případě provedení změn, úprav a oprav Zboží provedených kupujícím či třetí osobou.

7. Servis nástrojů a přístrojů

Podmínkou plnění povinnosti Společnosti z odpovědnosti za vady (nároku na opravu stroje nebo přístroje) je jeho předání Společnosti. Přístroje a nástroje musí být předány ve vydezinfikovaném stavu (nezbytná součinnost). Desinfekce musí být doložena potvrzením o jejím provedení.  V opačném případě Společnost není povinna přístroj nebo nástroj k opravě převzít a není v prodlení s povinností vadu odstranit.

8. Ostatní ujednání

a. Prodejní materiály Společnosti (katalogy, brožury, ceníky, reklamy, jiné propagační materiály apod.) zůstávají ve vlastnictví Společnosti a Společnost zakazuje jejich kopírování či jiné rozmnožování třetí osobou.

b. Společnost nenese odpovědnost za případné porušení práv třetích osob, jež by mohla být uplatněna jako důsledek použití vzorků, výkresů či jiných podkladů poskytnutých jí kupujícím za účelem výroby a/nebo dodávky Zboží. Společnost nese odpovědnost k náhradě újmy způsobené zaviněným porušením povinností ze smluvního poměru Společností maximálně do výše peněžitého plnění sjednaného za plnění Společnosti v daném smluvním poměru. Pokud Společnost oznámí kupujícímu, že porušila nebo poruší smluvně sjednanou povinnost a sdělí důvody takového porušení a upozorní na možné následky, nemá kupující nárok na náhradu újmy na jmění, které mohl po oznámení zabránit.

c. Strany smluvního poměru nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převést nebo zatížit jakoukoliv pohledávku, právo či povinnost.

d. Pokud není Smlouvou ujednáno jinak, ani v těchto VOP stanoveno jinak, veškeré navazující smluvní a odpovědnostní poměry se řídí v případě, kdy je kupující právnickou osobou nezaloženou podle práva České republiky nebo fyzickou osobou se sídlem nebo místem podnikání mimo území České Republiky (Vídeňskou) Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Podpůrně nebo pro případ, že by byla platnost mezinárodní smlouvy vyloučena nebo pro právní poměr mezi Společností a kupujícím, právnickou osobou založenou podle práva ČR a s místem nebo sídlem podnikání na území ČR, platí pro právní poměr mezi kupujícím a Společností právo České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

e. Místem dodání je sídlo Společnosti.

f. Všechny případné spory vzniklé z platnosti, výkladu a plnění podle VOP a v souvislosti s nimi, spory z uzavřených Smluv a navazujících či souvisejících smluvních či odpovědnostních poměrů, jež se stranám nepodaří vyřešit přednostně cestou smíru, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem v Praze, třemi rozhodci jmenovanými a jednajícími dle Řádu a Pravidel tohoto soudu.

g. Pro případ, že kupující nepřevezme doporučenou zásilku adresovanou do jeho sídla zapsaného v den odeslání zásilky ve veřejném seznamu, nebo doručení jinak zmaří, má se za to, že bylo doručeno třetí den po odevzdání doporučené zásilky k doručení.

h. Veškeré informace, které Společnost sdělí v rámci obchodního případu, pokud nejsou veřejně dostupné, jsou obchodním tajemstvím Společnosti ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a Společnost má zájem na jejich ochraně.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnosti i účinnost dnem 1. 1. 2014.
Tímto dnem současně pozbývají platnosti předchozí verze VOP.

BIONIK logo